Волонтери – це люди, які починають свій шлях професійної діяльності, шукають натхнення, а також хочуть ділитися своїм часом з іншою людиною. Багато з них після закінчення роботи добровільно бере участь у наших чергових ініціативах.  Ми зацікавлені створити  якісну групу волонтерів – людей, які зможуть поділитися не тільки своїм вільним часом, але і навичками та досвідом.

Волонтером може стати кожен, незалежно від віку та кваліфікації. Ми намагаємося підібрати завдання, відповідні навичкам волонтера, враховуючи при цьому, про його можливості і індивідуальні переваги.

Залежно від покладених обов’язків, вони можуть надати документи та дозволи, які підтверджують можливість їх виконання.

Враховуючи характер покладених обов’язків у рамках волонтерської роботи не можна проводити студентські практики і стажування.

Де можна допомогти:

 • Волонтаріат під час навчальних заходів, тренінгів,  курсів.

Основні завдання волонтера: допомога в організації тренінгів (підготовка залу, роздача анкет, презентацій), розсилка інформації про курси, тренінги,  підготовка, списків учасників, опитувань і т. д.

 • Волонтаріат в технічній підтримці.

Основні завдання волонтера:  створення баз даних і їх актуалізація:   діагностичних і лікувальних  установ , спеціалістів, освітніх установ  та контактування  з ними в разі необхідності.

 • Волонтаріат під час громадських заходів та акцій.

Основні завдання волонтера: участь у заходах для людей з аутизмом, які готуються, допомога під час виходу групи людей з аутизмом до заходів, підготовка нотаток із зустрічей,  створення фото- звіту із зустрічі, підготовка зразків різних опитувань

 • Волонтаріат в організаціях які надають послуги особам з аутизмом.  Участь та допомога під час проведення  майтер-классів – це унікальна можливість для того, щоб дізнатися, як разом із людьми з аутизмом. Якщо ви можете наприклад похвалитися навичками рукоділля,  ліплення, і т.д   і вам подобається працювати з людьми, і ви відкриті для нових можливостей, ласкаво просимо в нашу команду.

Основним завданням волонтерів буде підтримка інструкторів під час занять з дорослими людьми з РАС

Волонтаріат в родинах.  

Основні завданнями волонтера:  допомога та супровід, приготування їжі, організації вільного часу,виконання домашніх обов’язків.

Ми шукаємо дорослих, творчих, контактних осіб які мають цікаві захоплення, якими люблять ділитися.

Права Волонтера

Волонтер має право:

1) на безпечні і здорові умови праці

2) на  інформування його про ризики для здоров’я та безпеки

4) покриття  транспортних витрат і харчування в передбачуваних випадках,

5) участь у тренінгах за умови отримання  письмового запрошення,

6) укладати угоди в письмовій формі за правилами, зазначеними в Законі,

Обов’язки Волонтера

Всі волонтери  повинні мати відповідні кваліфікації на  виконання відповідного типу і обсягу робіт

В обов’язки Волонтера входить:

1) дотримання конфіденційності про підопічних,

2) виконувати завдання з особливою ретельністю і порядністю

3) особисте виконання завдань, визначених координатором,

4) заповнення Карти Робочого Часу Волонтера,

5) дотримання регламентів і правил,

6) неповнолітній може бути волонтером тільки з письмової згоди батьків або опікунів.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про волонтерську діяльність
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 42, ст.435)

 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Волонтерська діяльність та основні засади її провадження

 1. Волонтерська діяльність – добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерська допомога – роботи та послуги, що безоплатно виконуються і надаються волонтерами.

Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності.

 

Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:

 

здійснення догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують підтримки та допомоги;

надання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;

надання волонтерської допомоги за іншими напрямами, не забороненими законодавством.

Держава в особі її органів та посадових осіб підтримує громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує захист передбачених Конституцією України  та законами прав, свобод і законних інтересів волонтерів, отримувачів волонтерської допомоги, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

 

Розділ II 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 5. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, їхні права та обов’язки

 1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими.
 2. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:

провадити діяльність із укладенням договору про провадження волонтерської діяльності з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;

отримувати кошти та інше майно для здійснення волонтерської діяльності;

самостійно визначати напрями здійснення волонтерської діяльності;

видавати волонтерам посвідчення, що засвідчують їх особу та вид волонтерської діяльності в межах організації;

відшкодовувати волонтерам витрати, пов’язані з наданням ними волонтерської допомоги, передбачені статтею 11 цього Закону;

страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України “Про страхування”;

набувати інші права, передбачені законом.

 1. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані:

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;

здійснювати підготовку волонтерів;

надавати волонтерам достовірну, точну та повну інформацію щодо змісту та особливостей провадження волонтерської діяльності;

забезпечувати вільний доступ до інформації, що стосується здійснення волонтерської діяльності організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів.

 1. У разі укладання ними договору про провадження волонтерської діяльності або договору про надання волонтерської допомоги відповідні організації та установи відшкодовують прямі збитки, завдані ними, у разі одностороннього розірвання відповідного договору, якщо це передбачено договором.

Стаття 7. Волонтери, їхні права та обов’язки

 1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника. Особи віком від 14 до 18 років не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абзацами восьмим та дев’ятим частини третьої статті 1 цього Закону, а також у медичних закладах.

 1. Волонтери надають волонтерську допомогу на базі організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на підставі договору про провадження волонтерської діяльності, укладеного з такою організацією чи установою, або без такого договору.

Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально, при цьому вони зобов’язані повідомляти отримувачів волонтерської допомоги про те, що вони не співпрацюють з організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу індивідуально за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону.

 1. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів.
 2. Волонтер має право на:

належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання достовірної, точної та повної інформації про порядок та умови провадження волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її проходження за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності, за згодою навчального закладу;

інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством.

 1. Волонтер зобов’язаний:

сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;

відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону.

Стаття 8. Отримувачі волонтерської допомоги, їх права та обов’язки

 1. Отримувачами волонтерської допомоги є фізичні та юридичні особи, що є неприбутковими організаціями, які отримують таку допомогу.
 2. Отримувачі волонтерської допомоги мають право на:

звернення за волонтерською допомогою;

поважливе і гуманне ставлення з боку волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів;

вибір волонтерів та організацій і установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів, форми надання волонтерської допомоги;

отримання інформації про свої права, обов’язки та умови надання волонтерської допомоги;

дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом;

захист своїх прав та законних інтересів відповідно до закону.

 1. Отримувачі волонтерської допомоги зобов’язані:

надавати волонтерам та організаціям і установам, що залучають до своєї діяльності волонтерів, повну та достовірну інформацію, пов’язану з наданням волонтерської допомоги;

не створювати додаткових ризиків для життя та здоров’я волонтерів під час надання волонтерської допомоги

Стаття 9. Договір про провадження волонтерської діяльності

 1. Договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається:

за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років.

 1. За договором про провадження волонтерської діяльності одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням другої сторони (організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорі строку, а зазначена організація чи установа зобов’язується забезпечити волонтеру можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодовування волонтеру витрат, пов’язаних з виконанням договору.
 2. Договір про провадження волонтерської діяльності укладається в письмовій формі.
 3. Договір про провадження волонтерської діяльності може укладатися з особою, яка досягла 18 років. Діти, які досягли 14 років, можуть укладати договори за письмової згоди батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів, піклувальника.
 4. Договір про провадження волонтерської діяльності має містити:

опис волонтерської діяльності (завдання);

період провадження волонтерської діяльності;

права та обов’язки сторін;

відповідальність за заподіяння збитків;

умови розірвання договору.

Стаття 10. Договір про надання волонтерської допомоги

 1. Договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.
 2. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.
 3. Договір про надання волонтерської допомоги має містити:

опис волонтерської допомоги (завдання);

період провадження волонтерської допомоги;

права та обов’язки сторін;

відповідальність за заподіяння збитків.

Стаття 12. Фінансування та витрати на забезпечення волонтерської діяльності

 1. Залучення коштів та іншого майна для забезпечення волонтерської діяльності здійснюється відповідно до законодавства.
 2. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, самостійно визначають напрями використання залучених на забезпечення волонтерської діяльності коштів та іншого майна, крім випадків цільового надання коштів та іншого майна фізичними чи юридичними особами для здійснення конкретного виду волонтерської допомоги.

Send this to a friend

ВІТАЄМО
НА ОФІЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ AUTISM.UA
Наша місія, це об'єднання якомога більше людей навколо вирішення проблеми аутизму в Україні. Бо тільки таким чином ми зможемо щось змінити.
Ви вже потрапили до нашого сайту
Не залишайтеся байдужими та не соромтесь, адже невеличка дія з вашого боку може стати саме тим достатнім кроком до досягнення нашої мети.
© 2017 Autism.ua Всі права захищені
Ми гарантуємо, що для забезпечення безпеки ваших особистих даних від втрати і від будь-яких форм незаконної обробки впроваджені всі відповідні технічні та організаційні заходи. Якщо у Вас ваникли будь-які питання, Ви можете відправити їх нам заадресою: info@autism.ua